Kroužky, oddíly Všeobecné podmínky členství v Judo Academy

Všeobecné podmínky členství v Judo Academy

1.   Úvodní ustanovení

1.1. Účelem těchto Všeobecných podmínek členství v Judo Academy je upravit některá práva a povinnosti vyplývající z členství ve spolku Judo Academy a činností v něm, a to mezi členem Judo Academy na straně jedné a Judo Academy na straně druhé.

1.2. Pro účely Všeobecných podmínek členství v Judo Academy mají níže uvedené pojmy následující význam:

 • Judo = Životní styl, filozofie, cesta k sebe zlepšování a způsob trávení volného času zdravým způsobem;
 • Judo Academy = Judo club Kidsport, z.s., IČ: 228 99 596, sídlem U Záběhlického zámku 57/2a, Záběhlice, 106 00 Praha, vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 22611 (dále jen JA)
 • VPČ = tyto Všeobecné podmínky členství v Judo Academy;
 • člen JA nebo člen = Každý, kdo byl na základě přihlášky platně přijat na blok výuky dle čl. 2. Vznik členství, VPČ
 • členství = Statusové postavení člena JA
 • člen spolku = Každý, kdo je členem spolku Judo Academy
 • stránky JA = Internetová prezentace Judo Academy umístěná na adrese www.judoprodeti.cz.
 • podání přihlášky = Vyplnění všech povinných údajů přihlašovacího formuláře umístěného na stránkách JA a jeho odeslání
 • přijetí člena = Potvrzení přijetí zájemce na blok výuky ze strany zástupce Judo Academy
 • blok výuky = Výuka Juda pro daný školní rok určená konkrétní věkové a dovednostní kategorii členů
 • jednorázová akce = Jednorázová akce, kterou pořádá Judo Academy, primárně určená pro členy JA, zejména závody, tréninkové kempy, soustředění, judovíkendy apod.
 • pravidla chování = Seznam pravidel uvedených v těchto VPČ
 • Český svaz juda = Český svaz juda, IČ: 00537560, sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6, vedený u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 182

1.3. V případě, že je v rámci VPČ uveden pojem „člen JA“ nebo „člen“, má se tím v případě nezletilého člena JA přiměřeně na mysli i jeho zákonný zástupce.

2.   Vznik členství

2.1. Zájemce o členství činí podáním přihlášky závazný návrh na přijetí do konkrétního bloku výuky, který si v rámci podání přihlášky sám zvolí. Podáním přihlášky činí zároveň zájemce o členství závaznou přihlášku k tomu, aby se na základě rozhodnutí příslušného orgánu Judo Academy stal členem spolku.

2.2. Jednotlivé bloky výuky v Judo Academy kopírují průběh školního roku.

2.3. Členství vzniká okamžikem výslovného potvrzení přijetí zájemce o členství ze strany Judo Academy. Judo Academy vyrozumí zájemce o členství, zda byl přijat za člena, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byl na účet Judo Academy připsán příslušný členský příspěvek. Nestane-li se tak, platí, že byl zájemce uplynutím sedmého dne za člena přijat; to platí pouze v případě, že uhradí zájemce o členství příslušný členský příspěvek do 14 dnů ode dne podání přihlášky tak, aby v této lhůtě byl připsán na účtu Judo Academy. Judo Academy je oprávněna nepotvrdit zapsání na blok výuky zejména (nepřijmout člena) z důvodu naplnění kapacity příslušného bloku výuky. Nepřijme-li Judo Academy uchazeče za člena, vrátí mu zaplacený členský příspěvek do 14 dnů poté, co o nepřijetí rozhodne; to neplatí, pokud dojde k zápisu uchazeče k jinému bloku výuky – v takovém případě lze členské příspěvky vážící se k jednotlivým blokům výuky započíst a dojde k vyrovnání pouze případného rozdílu.

2.4. Zájemce o členství je povinen zvolit blok výuky skutečně odpovídající jím dosažené úrovni Juda.

2.5. Pro úplnost je konstatováno, že automatizované potvrzení doručení přihlášky se nepovažuje za výslovné potvrzení přijetí zájemce o členství ve smyslu předchozího odstavce.

2.6. Judo Academy si vyhrazuje právo odmítnout přijetí uchazeče o členství, a to i bez udání důvodu, tedy jej nezapsat na příslušný blok výuky.

3.   Přihlašování na jednorázové akce

3.1. Judo Academy kromě bloků výuky probíhajících v průběhu školního roku pořádá pro své členy také jednorázové akce.

3.2. Na jednorázovou akci se může přihlásit každý člen JA prostřednictvím online přihlášky uveřejněné na stránkách JA, a to za předpokladu, že splňuje kvalifikační kritéria účasti (platí zejména pro turnaje). Účast na jednorázové akci podléhá schválení Judo Academy. Výše úhrady za jednorázové akce a její splatnost je vždy uvedena u příslušné jednorázové akce na stránkách JA.

3.3. Na jednorázovou akci se mohou hlásit také zájemci, kteří nejsou členy JA, pokud není účast nijak kvalifikačně limitována. Judo Academy si vyhrazuje právo upřednostnit členy JA v případě, že se na akci přihlásí větší počet účastníků.

3.4. Jednorázové akce nejsou součástí členských příspěvků a jsou hrazeny odděleně. Poplatek za jednorázovou akci nezahrnuje přidružený členský příspěvek ČSJú.

3.5. Při zrušení objednávky na jednorázovou akci zájemcem ve lhůtě kratší 30 dnů je JA oprávněna účtovat stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny jednorázové akce.

4.   Pravidla chování

4.1. V případě, že je členem JA nezletilé dítě, má zákonný zástupce povinnost jej srozumitelným způsobem důkladně seznámit s pravidly chování při výuce Juda i při jednorázových akcích. Pravidla chování platí i pro účastníky jednorázových akcí, kteří nejsou členy JA.

4.2. Člen JA je povinen:

 • Poslouchat a řídit se pokyny trenéra
 • Chovat se k ostatním členům JA ohleduplně
 • Dodržovat zásady fair play
 • Nemanipulovat s vybavením tělocvičny, které nebylo trenérem výslovně určeno k výuce
 • Nebýt pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek
 • Nahlásit každý úraz, zranění apod.
 • Šířit dobré jméno Judo Academy
 • Řádně hradit členské příspěvky a poplatky za účast na jednorázových akcích

4.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že výše uvedená pravidla chování platí i pro účastníky jednorázových akcí, kteří nejsou členy JA.

4.4. Člen JA, který porušováním pravidel chování narušuje konkrétní trénink, může být z účasti na daném tréninku vyloučen na základě rozhodnutí trenéra.

4.5. V případě, že člen JA opakovaně narušuje průběh výuky nebo se jednorázově závažným způsobem proviní proti pravidlům chování, může být trvale vyloučen z bloku výuky na základě odůvodněného rozhodnutí předsedy výboru Judo Academy zaslaného do emailové schránky vyloučeného člena JA.

4.6. V případě vyloučení člena JA dle předchozí odrážky nemá člen právo na vrácení alikvotní části členského příspěvku ani na vrácení uhrazených prostředků za účast na jednorázové akci.

4.7. V případě, že v důsledku porušení pravidel chování vznikne Judo Academy nebo třetí osobě škoda, zůstává povinnost k náhradě škody vyloučením člena JA nedotčena.

5.   Členské příspěvky a poplatek za účast na jednorázových akcích

5.1. Členské příspěvky jsou hrazeny na rok počínající datem 1. 9. a končící datem 31. 8. (dále jen „školní rok“). Výše členských příspěvků je stanovena na stránkách JA pro jednotlivé bloky výuky. Je-li takto uvedena výše členských příspěvků za pololetí, platí, že výše členských příspěvků na školní rok je dvojnásobná.

5.2. Členský příspěvek je splatný v rozsahu jedné poloviny vždy do 14 dnů ode dne podání přihlášky a v rozsahu druhé poloviny vždy do 31. ledna.

5.3. Vrácení alikvotní části členských příspěvků při objektivní nemožnosti účasti člena na bloku výuky je možné pouze z důvodu dlouhodobé nemoci po předložení lékařské zprávy.  Poměrnou část členského příspěvku sníženou o administrativní poplatek ve výši 15% z celkové částky členského příspěvku vracíme zpět na účet žadatele na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení.

5.4 V případě absence na tréninku nevzniká členovi JA nárok na vrácení peněz. Pokud je to na daném působišti možné, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem. Pokud to na daném působišti možné není, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem i na jiném působišti.

Nemůže-li člen z objektivních důvodů absolvovat náhradní trénink či jednorázovou akci, je možné poměrnou část sníženou o administrativní poplatek ve výši 150 Kč odečíst z výše příspěvku na další období (pololetí) či jiné akce v následujícím období, a to vždy na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení.

5.5. Vrácení alikvotní části členských příspěvků při nemožnosti účasti na bloku výuky z důvodu zákazu pořádání výuky státními nebo zdravotními institucemi (např. hygienické stanice, MŠMT, MZČR, apod.) a nebo z důvodu vyšší moci, není možné.

5.6. V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, bude člen JA vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou. Pokud ani poté nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, bude objednávka stornována.

5.7. Členské příspěvky pro jednotlivé bloky výuky zahrnují možnost návštěv příslušného bloku výuky, včetně služeb trenéra, a částku na příspěvek za přidružené členství v Českém svazu juda (dále jen „ČSJu“). Tuto částku, která činí pololetně 150 Kč za přihlášeného člena, JA ČSJu uhradí. Členské příspěvky nezahrnují úrazové pojištění.

6.   Přidružené členství v ČSJu

6.1. ČSJu je páteřní organizací sdružující judistické kluby a organizace na území České republiky. ČSJu je pořadatelem oficiálních závodů Judo.

6.2. Judo Academy je přímým členem s rozhodovacími právy v rámci ČSJu ve smyslu Článku 8, odst. 2), písm. a), Stanov Českého svazu juda. Stanovy naleznete na odkazu zde

6.3. Člen JA se vznikem svého členství v Judo Academy stává Odvozeným členem Českého svazu juda ve smyslu Článku 16, Stanov ČSJu.

6.4. Člen JA či uchazeč o členství ve spolku odesláním přihlášky vyslovuje souhlas se svým přihlášením do Českého svazu juda prostřednictvím Judo Academy.

6.5. Každý člen spolku bere na vědomí, že má dle Článku 23, odst. 1) Stanov Českého svazu juda právo kdykoliv z Českého svazu juda vystoupit, a to buď jednostranným písemným prohlášením adresovaným přímo ČSJu, nebo prostřednictvím vyjádření adresovaného předsedovi výboru JA.

6.6. V případě vystoupení z ČSJu není člen spolku oprávněn účastnit se soutěží pořádaných pod hlavičkou se.

7.   Výchovné

7.1. Judo Academy je oprávněna některým členům spolku nabídnout, že v rámci nákladů na rozvoj a výchovu svých členů (tzv. výchovného) ponese náklady či jejich část zejména na jednorázové akce těchto členů spolku.   

7.2 Člen spolku se může rozhodnout, zda zaplatí za jednorázovou akci plný příspěvek určený Judo Academy (dále jen „Plný příspěvek“) nebo snížený příspěvek ve výši dle nabídky Judo Academy ve smyslu předchozí odrážky, bude-li taková nabídka členovi spolku předložena (dále jen „Snížený příspěvek“). Rozhodne-li se člen spolku k hrazení Sníženého příspěvku, vzniká příslušnému členovi spolku vůči Judo Academy závazek ve výši dle následující odrážky (dále jen „Závazek výchovného“)

7.3. Závazek výchovného bude svou výší odpovídat rozdílu mezi celkovými náklady jednorázové akce vynaložené ze strany Judo Academy pro všechny účastníky jednorázové akce včetně nákladů na trenéry a další osoby personálně zajišťující jednorázovou akci vydělenými počtem účastníků jednorázové akce bez trenérů a dalších osob personálně zajišťujících jednorázovou akci a Sníženým příspěvkem. Závazek výchovného svou výší nepřekročí rozdíl mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem. Pokud Judo Academy nebude disponovat doklady pro výpočet Závazku výchovného, platí, že Závazek výchovného je mezi členem spolku a Judo Academy nesporný ve výši poloviny rozdílu mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem.

VZOREC:

Závazek výchovného = (celkové náklady všech účastníků včetně trenérů apod. děleno počet účastníků jednorázové akce bez trenérů apod.) mínus Snížený příspěvek. 

7.4. Bude-li Judo Academy plnit za člena spolku určité plnění z jiných důvodů než z důvodů účasti na jednorázových akcích, zejména poskytne-li Judo Academy členovi spolku do jeho vlastnictví jakékoliv vybavení, zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky, a člen spolku bude srozuměn s tím, že neuhradil plné náklady na takové věci, či uhradí-li za člena spolku s vědomím člena spolku částečně či plně akci pořádanou třetí osobou, vzniká příslušnému členovi spolku vůči Judo Academy závazek ve výši částky takto vynaložené Judo Academy na pořízení věcí, na úhradu akcí apod. (dále jen „Závazek jiného výchovného“).    

7.5. Podáním přihlášky člen spolku či zájemce o členství ve spolku vyjadřuje srozumění se zněním přestupního řádu Českého svazu juda, podle jehož čl. 3.1 a 3.2 platí:

 • „Každému sportovci, který podá žádost o přestup do nového oddílu/klubu, bude do 15 dnů od podání žádosti mateřskému oddílu/klubu umožněn přestup. Pokud má však sportovec k mateřskému oddílu/klubu finanční či jiný závazek, tyto závazky je povinen mateřský oddíl/klub prokazatelně doložit a předložit k úhradě novému oddílu/klubu sportovce do 15 dnů od podání žádosti sportovcem o přestup. Přestup je podmíněn uhrazením těchto prokázaných a doložených nákladů výchovného.“
 • Podáním přihlášky člen spolku či zájemce o členství ve spolku činí nesporným a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že Judo Academy je v případě žádosti o přestup plně oprávněna vyčíslit své závazku k uhrazení ve výši souhrnu Závazků výchovného za všechny jednorázové akce, jichž se člen spolku zúčastnil v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup, a Závazků jiného výchovného vzniklých v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup. Judo Academy je oprávněna novému oddílu/klubu hrazení takové částky odpustit či odložit její splatnost. Člen spolku či zájemce o členství ve spolku bere na vědomí, že se do příslušných nákladů výchovného nezapočítávají žádné částky související s tím, že členovi spolku bylo na základě partnerství Judo Academy se třetí osobou poskytnuto třetí osobou jakékoliv vybavení, sponzorský dar apod. zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky.  

7.6. Každý člen spolku má právo po skončení školního roku požádat Judo Academy o vyčíslení všech Závazků výchovného a všech Závazků jiného výchovného vzniklých za příslušný školní rok. Judo Academy tyto informace může též poskytnout sama od sebe.

8.   Závěrečná ustanovení

8.1. Veškerá komunikace mezi členem JA a Judo Academy bude probíhat elektronickou formou, přičemž Judo Academy je pro komunikaci se členem oprávněna použít kteroukoliv e-mailovou adresu, kterou člen či zájemce o členství uvedl při podání přihlášky. Člen je pro komunikaci s Judo Academy oprávněn užít e-mailovou adresu uvedenou na stránkách JA. Člen i Judo Academy jsou oprávněni změnit své kontaktní e-mailové adresy oznámením zaslaným členovi / Judo Academy. Člen i Judo Academy jsou rovněž oprávněni ze své vůle namísto elektronické formy zvolit komunikaci písemnou v listinné podobě. Judo Academy je v případě, kdy je na tom zvláštní zájem, oprávněna požadovat komunikaci písemnou v listinné podobě namísto elektronické formy.

8.2. U nezletilých členů se rovněž uplatní předchozí odrážka, veškerá komunikace a veškeré jednání ze strany člena i vůči členu (včetně žádostí o jakékoliv změny, potvrzení přijetí, vyloučení, žádostí o přestup apod.), s výjimkou komunikace a jednání vážící se ze své povahy výlučně ke členovi (komunikace při sportovních činnostech apod.), však probíhá mezi Judo Academy a zákonným zástupcem člena. Má se za to, že e-mailová adresa dle předchozí odrážky je e-mailovou adresou zákonného zástupce člena. Judo Academy je oprávněna, nikoliv však povinna, požadovat jednání či komunikaci obou zákonných zástupců nezletilého člena či nezletilého člena spolku.   

8.3. Podáním přihlášky zájemce o členství, uchazeč o členství ve spolku či člen spolku potvrzuje, že se s VPČ a Stanovami spolku dostupnými na internetové stránce www.judoprodeti.cz podrobně seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.

8.4. Informace o způsobu zpracování osobních údajů členů JA jsou dostupné na odkazu zde.

8.5. Zákonný zástupce podáním přihlášky jím zastoupeného člena potvrzuje, že s obsahem VPČ přiměřeně seznámil přihlášeného člena.

8.6. Tyto podmínky jsou účinné od 29. července 2019.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz