Všeobecné podmínky členství v Judo Academy

1.   Úvodní ustanovení

1.1. Účelem těchto Všeobecných podmínek členství v Judo Academy je upravit práva a povinnosti vyplývající z členství v Judo Academy, a to mezi členem akademie na straně jedné a Judo Academy na straně druhé.

1.2. Pro účely Všeobecných podmínek členství v Judo Academy mají níže uvedené pojmy následující význam:

 1. Judo = Životní styl, filozofie, cesta k sebe zlepšování a způsob trávení volného času zdravým způsobem;
 2. Judo Academy= Judo club Kidsport, z.s., IČ: 228 99 596, sídlem U Záběhlického zámku 57/2a, Záběhlice, 106 00 Praha, vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 22611
 3. VPČ = Všeobecné podmínky členství v Judo Academy;
 4. člen akademie nebo člen= Každý, kdo byl na základě přihlášky platně přijat do Judo Academy dle čl. 2. Vznik členství, VPČ
 5. stránky akademie= Internetová prezentace Judo Academy umístěná na adrese www.judoprodeti.cz
 6. podání přihlášky= Vyplnění všech povinných údajů přihlašovacího formuláře umístěného na stránkách akademie a jeho odeslání
 7. přijetí člena= Potvrzení přijetí zájemce na výuku juda ze strany zástupce Judo Academy (odst. 2.2.)
 8. blok výuky= Výuka Juda pro daný školní rok určená konkrétní věkové a dovednostní kategorii členů
 9. jednorázová akce= Jednorázové akce primárně určená pro členy akademie (judovíkendy, soustředění, tábory apod.)
 10. pravidla chování= Seznam pravidel uvedených v odst. 4.2., VPČ
 11. Český svaz juda = Český svaz juda o.s., IČ: 00537560, sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6, vedený u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 182

1.3. V případě, že je v rámci VPČ uveden pojem „člen akademie“ nebo „člen“, má se tím v případě nezletilého člena akademie přiměřeně na mysli i jeho zákonný zástupce.

2.   Vznik členství

2.1. Zájemce o členství v Judo Academy činí podáním přihlášky závazný návrh na přijetí do Judo Academy, a to pro konkrétní blok výuky, který si v rámci podání přihlášky sám zvolí.

2.2. Jednotlivé bloky výuky v Judo Academy kopírují průběh školního roku.

2.3. Členství vzniká okamžikem výslovného potvrzení přijetí zájemce o členství ze strany Judo Academy.

2.4. Zájemce o členství je povinen zvolit blok výuky skutečně odpovídající jím dosažené úrovni Juda. 

2.5. Pro úplnost je konstatováno, že automatizované potvrzení doručení přihlášky se nepovažuje za výslovné potvrzení přijetí zájemce o členství ve smyslu předchozího odstavce.

2.6. Judo Academy si ve výjimečných případech vyhrazuje právo odmítnout přijmout člena, a to i bez udání důvodu.

3.   Přihlašování na jednorázové akce

3.1. Judo Academy kromě bloků výuky probíhajících v průběhu školního roku pořádá pro své členy také jednorázové akce.

3.2. Na jednorázovou akci se může přihlásit každý člen akademie prostřednictvím online přihlášky uveřejněné na stránkách akademie, a to za předpokladu, že splňuje kvalifikační kritéria účasti (platí zejména pro turnaje).

3.3. Zájemci o účast na jednorázové akci, kteří nejsou členy akademie, a jejíž účast není nijak kvalifikačně limitována, se mohou na danou akci přihlásit. V případě, že se na akci přihlásí větší počet účastníků, si Judo Academy vyhrazuje právo upřednostnit členy akademie.

4.   Pravidla chování

4.1. V případě, že je členem akademie nezletilé dítě, má zákonný zástupce povinnost jej srozumitelným způsobem důkladně seznámit s pravidly chování při výuce Juda i při jednorázových akcích.

4.2. Člen akademie je při výuce povinen:

 1. Poslouchat a řídit se pokyny trenéra
 2. Chovat se k ostatním členům akademie ohleduplně
 3. Dodržovat zásady fair play
 4. Nemanipulovat s vybavením tělocvičny, které nebylo trenérem výslovně určeno k výuce
 5. Nebýt pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek

Mimo výuku je člen akademie povinen:

 1. Řádně hradit členské příspěvky a úhrady za účast na jednorázových akcích

4.3. Výše uvedená pravidla chování platí i pro účastníky jednorázových akcí, kteří nejsou členy akademie.

4.4. Člen akademie, který porušováním pravidel chování narušuje konkrétní trénink, může být z účasti na daném tréninku vyloučen na základě rozhodnutí trenéra.

4.5. V případě, že člen akademie opakovaně narušuje průběh výuky nebo se jednorázově závažným způsobem proviní proti pravidlům chování, může být trvale vyloučen z Judo Academy na základě odůvodněného rozhodnutí předsedy spolku zaslaného do emailové schránky vyloučeného člena akademie.

4.6. V případě vyloučení člena akademie dle předchozího odstavce nemá člen právo na vrácení alikvotní části členského příspěvku ani na vrácení uhrazených prostředků za účast na jednorázové akci.

4.7. V případě, že v důsledku porušení pravidel chování vznikne Judo Academy nebo třetí osobě škoda, zůstává povinnost k náhradě škody vyloučením člena akademie nedotčena. 

5.   Členské příspěvky a úhrada za účast na jednorázových akcích

5.1. Okamžikem přijetí člena vzniká povinnost člena uhradit členský příspěvek se splatností uvedenou pro daný blok výuky. V případě, že blok výuky umožňuje volbu způsobu úhrady, nastává splatnost způsobem, který si člen zvolil.

5.2. Není-li v podmínkách účasti na bloku výuky stanoveno jinak, platí, že splatnost členského příspěvku pro jednotlivé pololetí školního roku trvá vždy:

 1. Pro 1. pololetí od okamžiku potvrzení podání přihlášky člena do posledního dne měsíce září
 2. Pro 2. pololetí od okamžiku potvrzení podání přihlášky člena do posledního dne měsíce leden

5.3. Vrácení alikvotní části členských příspěvků při objektivní nemožnosti účasti na bloku výuky je možné pouze z důvodu dlouhodobé nemoci po předložení lékařské zprávy.

5.4. V případě absence na tréninku nevzniká členovi akademie nárok na vrácení peněz. Pokud je to v daném působišti možné, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem.

5.5. V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, bude člen akademie vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou. Pokud ani poté nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, bude dlužná částka předána k vymáhání právnímu zástupci, přičemž náklady na její vymáhání půjdou k tíži člena akademie.

5.6. V případě pozdní úhrady členského příspěvku nebo úhrady za účast na jednorázových akcích má Judo Academy právo na úhradu zákonných úroků z prodlení.

5.7. Členské příspěvky v Judo Academy nezahrnují úrazové pojištění.

6.   Přidružené členství v Českém svazu juda

6.1. Český svaz juda je páteřní organizací sdružující judistické kluby a organizace na území České republiky. Český svaz juda je pořadatelem oficiálních závodů Judo.

6.2. Judo Academy je přímým členem s rozhodovacími právy v rámci Českého svazu juda ve smyslu Článku 8, odst. 2), písm. a), Stanov Českého svazu juda. Stanovy naleznete na odkazu zde.

6.3. Člen akademie se vznikem svého členství v Judo Academy stává Odvozeným členem Českého svazu juda ve smyslu Článku 16, Stanov Českého svazu juda.

6.4. Člen akademie odesláním přihlášky vyslovuje souhlas se svým přihlášením do Českého svazu juda prostřednictvím Judo Academy.

6.5. Členovi akademie z členství v Českém svazu juda nevyplývají žádné zvláštní povinnosti, které by nevyplývaly ze samotného členství v Judo Academy.

6.6. Každý člen Judo Academy má právo kdykoliv z Českého svazu juda vystoupit, a to buď jednostranným písemným prohlášením adresovaným přímo Českému svazu juda, nebo prostřednictvím vyjádření adresovaného předsedovi spolku Judo Academy.

6.7. V případě vystoupení z Českého svazu juda není člen Judo Academy oprávněn se účastnit soutěží pořádaných pod hlavičkou Českého svazu juda.

7.   Závěrečná ustanovení

7.1. Odesláním přihlášky členství v Judo Academy zájemce o členství v Judo Academy potvrzuje, že se s VPČ podrobně seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.

7.2. Informace o způsobu zpracování osobních údajů členů akademie jsou dostupné na odkazu zde

7.3. Zákonný zástupce odesláním přihlášky jím zastoupeného dítěte potvrzuje, že s obsahem VPČ přiměřeně seznámil přihlášené dítě.

7.4. Tyto podmínky jsou účinné od 25.05. 2018.

Přihlaste se do Judo clubu Kidsport
Využijte první hodinu zdarma

Dotaz